Lumina Spark je metóda, ktorá sa zameriava  na konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia a pracovných pozícií. Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu, talent manažmentu, výberu zamestnancov a kariérneho plánovania, poskytnutia spätnej väzby, rozvoj leadershipu, budovanie kultúry, otvorenej komunikácie a rozvoja vlastného biznisu.

VYBUDUJE
VZŤAH

splash2

ZLEPŠUJE SPOLUPRÁCU

VYSOKO INTERAKTÍVNA

HODNOTOVÁ
ROZMANITOSŤ

ZVYŠUJE
PRODUKTIVITU

splash2

ŽIADNE
NÁLEPKOVANIE

LUMINA SPARK

Je nová generácia profesionálneho ROZVOJOVÉHO nástroja, ktorý podporuje jednotlivcov, tímy a spoločnosti, aby pracovali efektívnejšie a dosahovali lepšie výsledky.

Je unikátom medzi psychometrickými nástrojmi, pretože sa vyhýba STEREOTYPOM. Poskytuje interaktívny farebný rámec pre lepšie sebapoznanie a pomáha identifikovať ako zlepšiť pracovné vzťahy s ostatnými.

Použitím modelu Lumina Spark odhalíte mnohé spôsoby, AKO môžete v pracovnom prostredí fungovať EFEKTÍVNE a využiť naplno POTENCIÁL.

Odhaľuje kvality osobnosti, poukazuje na ich využitie a možnosti, ako ich efektívnejšie zakomponovať v  biznisovom prostredí. Odrýva pohľad na tri typy osobností, ktorými žijeme. Poukazuje na jedinečnosť skutočných kvalít, či je potrebné a do akej miery rozvíjať a zdokonaľovať silné stránky osobnosti.

CHCEM OSOBNOSTNÝ PROFIL

  • využitie potenciálu ľudskej rôznorodosti
  • rozvíja silné stránky nekonvenčným spôsobom
  • meria úroveň jednotlivých 24 kvalít s opačným aspektom
  • paradoxne využívame situačne obidva aspekty
  • meria 3“osobnosti“ - prirodzená, každodenná a prehnaná
  • je OSOBNÁ – mení zastarané psychometrické stereotypy
  • ľahko zapamätateľná – má hĺbku a detail
  • je inšpiratívna – akceptuje protiklady, vytvára konštruktívne a motivujúce prostredie pre prejavenie potenciálu

AKO TO FUNGUJE:

* podľa pokynov vyplníte on-line dotazník
* získate detailný personalizovaný 38 stranový osobnostný PORTRÉT vašich kvalít
* analýza portrétu je zameraná na rozvoj kvalít
* absolvujte individuálny INTERAKTÍVNY tréning
* získate hodiny koučingu na základe dohody
* nachádzate riešenia a objavujete samých seba

Workshop pre TÍMY - CIEĽOM JE:

💡 Podpora kultúry otvorenej a proaktívnej komunikácie
💡 Spoznanie a rozvoj potenciálu jednotlivcov aj tímu
💡 Efektívne spoluvytváranie výsledkov
💡Porozumieť sám SEBE silných a slabých stránok (sebareflexia)
💡Porozumieť INÝM - vedieť rozpoznať správanie iných a naučiť sa reagovať
💡Rozvoj tímovej spolupráce - komunikácia je cesta k spoločným cieľom, budovanie dôvery.
💡 Objavovanie potenciálu jednotlivcov, využívanie ich silných stránok.
💡 Motivácia k ďalšiemu seba-rozvoju a jednotlivých krokov AKO...

Ako to PREBIEHA:

Pri záujme o worksop sa na základe požiadaviek objednávateľa vypracuje cenová kalkulácia - počet osobnostných profil, zameranie (manažment...) počet stretnutí, individuálny koučing a follow up.
Ešte pred realizáciou programu dostanú účastníci informácie ohľadne plánovaného vzdelávania LINK, pomocou ktorého vyplnia dotazník Lumina Spark online.
Na základe vyplnenia dotazníku budú vygenerované individuálne osobnostné profily Lumina Spark, s ktorými budeme spoločne pracovať počas celého programu.

Prečo práve LUMINA LEARNING

👉Motivuje, podporuje a rozvíja potenciál a buduje konštruktívne prostredie pre kultúru prijímania a dávania spätnej väzby
👉 Nástroje sú unikátne, majú vysokú výpovednú hodnotu, sú praktické a rýchlo aplikovateľné
👉Pomáha uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu, rozvoj a pochopenie správania a konania nielen seba ale i iných

OBJAVTE JEDINENČNOSŤ,
SILNÉ EMÓCIE
A ROZVOJ

 
Získajte vlastný 38 stranový detailný
personalizovaný portrét, ktorý využijete
ako JEDNOTLIVEC alebo TÍMOVÝ hráč
pri budovaní vzájomnej interakcie.

  • info.mellenova@gmail.com
  • +421 905 824 866

Prejsť na začiatok