Zameriava sa na konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia a pracovných pozícií. Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu, talent manažmentu, výberu zamestnancov a kariérneho plánovania, poskytnutia spätnej väzby, rozvoj leadershipu, budovanie kultúry, otvorenej komunikácie a rozvoja vlastného biznisu.

VYBUDUJE
VZŤAH

splash2

ZLEPŠUJE SPOLUPRÁCU

VYSOKO INTERAKTÍVNA

HODNOTOVÁ
ROZMANITOSŤ

ZVYŠUJE
PRODUKTIVITU

splash2

ŽIADNE
NÁLEPKOVANIE

LUMINA Learning

Je nová generácia profesionálneho ROZVOJOVÉHO nástroja, ktorý podporuje jednotlivcov, tímy a spoločnosti, aby pracovali efektívnejšie a dosahovali lepšie výsledky.

Je unikátom medzi psychometrickými nástrojmi, pretože sa vyhýba STEREOTYPOM. Poskytuje interaktívny farebný rámec pre lepšie sebapoznanie a pomáha identifikovať ako zlepšiť pracovné vzťahy s ostatnými.

Použitím modelu Lumina Spark odhalíte mnohé spôsoby, AKO môžete v pracovnom prostredí fungovať EFEKTÍVNE a využiť naplno POTENCIÁL.

Odhaľuje kvality osobnosti, poukazuje na ich využitie a možnosti, ako ich efektívnejšie zakomponovať v pracovnom a biznisovom prostredí. Odrýva pohľad na tri typy osobností, ktorými žijeme. Poukazuje na jedinečnosť skutočných kvalít človeka, či je potrebné a do akej miery rozvíjať a zdokonaľovať silné stránky osobnosti.

MÁM ZÁUJEM O JEDINEČNÝ OSOBNOSTNÝ PORTRÉT

 • využitie potenciálu ľudskej rôznorodosti
 • aby prácu robili preto, že ju chcú urobiť a nie musia
 • rozvíja silné stránky nekonvenčným spôsobom
 • meria úroveň jednotlivých 24 kvalít s opačným aspektom
 • paradoxne využívame situačne obidva aspekty
 • meria 3“osobnosti“ - prirodzená, každodenná a prehnaná
 • je OSOBNÁ – mení zastarané psychometrické stereotypy
 • ľahko zapamätateľná – má hĺbku a detail
 • vytvára intervencie zamerané na výsledky, zodpovednosť a rozvoj
 • je inšpiratívna – akceptuje protiklady, vytvára konštruktívne a motivujúce prostredie pre prejavenie potenciálu

AKO TO FUNGUJE:

 • vyplníte on-line dotazník 
 •  získate detailný personalizovaný 38 stranový osobnostný PORTRÉT
 • analýza portrétu je zameraná na rozvoj kompetencií JEDNOTLIVCOV
 • absolvujte rozvojový INTERAKTÍVNY tréning
 • získate individuálne hodiny koučingu na základe vzájomnej dohody
 • nachádzate riešenia a objavujete samých seba😉 

Workshop pre TÍMY - CIEĽOM JE:

💡 Podpora kultúry otvorenej a proaktívnej komunikácie
💡 Spoznanie a rozvoj potenciálu jednotlivcov aj tímu
💡 Efektívne spoluvytváranie výsledkov
💡Porozumieť sám SEBE silných a slabých stránok, pochopiť oblasti pre osobný rozvoj (sebareflexia)
💡Porozumieť INÝM - vedieť rozpoznať správanie iných a naučiť sa, ako účinne reagovať na potreby iných
💡 Prispôsobiť sa a nadviazať kontakt - dokázať uspokojiť potreby iných a dosiahnuť cieľ, tým, že lepšie porozumiem ich potrebám.
💡 Rozvoj tímovej spolupráce - komunikácia je cesta k spoločným cieľom, budovanie dôvery.
💡 Objavovanie potenciálu jednotlivcov, využívanie ich silných stránok.
💡 Motivácia k ďalšiemu seba-rozvoju a jednotlivých krokov AKO...

Ako to PREBIEHA:

Ešte pred realizáciou programu dostanú účastníci informácie ohľadne plánovaného vzdelávania a LINK, pomocou ktorého vyplnia dotazník Lumina Spark online o na základe vyplnenia dotazníku budú vygenerované individuálne osobnostné profily Lumina Spark, s ktorými budeme spoločne pracovať počas celého programu.

Prečo práve LUMINA LEARNING:

👉Motivuje, podporuje a rozvíja potenciál a buduje konštruktívne prostredie pre kultúru prijímania a dávania spätnej väzby
👉 Nástroje sú unikátne, majú vysokú výpovednú hodnotu, sú praktické a rýchlo aplikovateľné
👉Pomáha uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu, rozvoj a pochopenie správania a konania nielen seba ale i iných

OBJAVTE JEDINENČNOSŤ,
SILNÉ EMÓCIE
A ROZVOJ

Kľúč k vytvoreniu vysoko výkonného tímu,
porozumeniu hlbších hodnôt, k sebauvedomeniu
a efektívnej spolupráci.
Získajte vlastný 38 stranový detailný
personalizovaný portrét, ktorý využijete
ako JEDNOTLIVEC alebo TÍMOVÝ hráč
pri budovaní vzájomnej interakcie.

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok